L i g a   N o r t e   1ª F a s e    G r u p o   "A"          
  Jornada 1ª   6-oct-2018   Jornada 2ª   13-oct-2018   Jornada 3ª   20-oct-2018  
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E  
  Alcañiz C.P. 1 7 R.C. Jolaseta "A"   R.C. Jolaseta "A" 9 1 C.D. Aurrera   R.C. Jolaseta "A" 11 3 R.S. Tenis  
  U.D. Loyola 1 8 R.S. Tenis   R.S. Tenis 2 5 Alcañiz C.P.   Alcañiz C.P. 6 0 Laguna Negra H.C.  
  C.P. Burgos 9 1 Laguna Negra H.C.   Laguna Negra H.C. 1 15 U.D. Loyola   U.D. Loyola 4 3 C.D. Urdaneta  
  C.D. Aurrera 3 5 C.D. Urdaneta   C.D. Urdaneta 3 1 C.P. Burgos   C.D. Aurrera 3 4 C.P. Burgos  
               
  Jornada 4ª   27-oct-2018   Jornada 5ª   3-nov-2018   Jornada 6ª   10-nov-2018  
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E  
  R.S. Tenis 3 4 C.D. Aurrera   R.S. Tenis 6 3 Laguna Negra H.C.   C.D. Aurrera 13 3 Laguna Negra H.C.  
  Laguna Negra H.C. 1 14 R.C. Jolaseta "A"   R.C. Jolaseta "A" 9 0 C.D. Urdaneta   C.D. Urdaneta 4 1 R.S. Tenis  
  C.D. Urdaneta 5 3 Alcañiz C.P.   Alcañiz C.P. 1 3 C.P. Burgos   C.P. Burgos 3 3 R.C. Jolaseta "A"  
  C.P. Burgos 7 3 U.D. Loyola   C.D. Aurrera 2 6 U.D. Loyola   U.D. Loyola 11 3 Alcañiz C.P.  
               
  Jornada 7ª   17-nov-2018   Jornada 8ª   24-nov-2018   Jornada 9ª   1-dic-2018  
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E  
  Laguna Negra H.C. 1 9 C.D. Urdaneta   R.C. Jolaseta "A" 11 2 Alcañiz C.P.   C.D. Aurrera 2 6 R.C. Jolaseta "A"  
  R.S. Tenis 3 7 C.P. Burgos   R.S. Tenis 4 8 U.D. Loyola   Alcañiz C.P. 12 6 R.S. Tenis  
  R.C. Jolaseta "A" 11 1 U.D. Loyola   Laguna Negra H.C. 0 8 C.P. Burgos   U.D. Loyola 14 0 Laguna Negra H.C.  
  Alcañiz C.P. 4 2 C.D. Aurrera   C.D. Urdaneta 3 1 C.D. Aurrera   C.P. Burgos 6 3 C.D. Urdaneta  
               
  Jornada 10ª   15-dic-2018   Jornada 11ª   12-ene-2019   Jornada 12ª   19-ene-2019  
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E  
  R.S. Tenis 0 9 R.C. Jolaseta "A"   C.D. Aurrera 4 4 R.S. Tenis   Laguna Negra H.C.     R.S. Tenis  
  Laguna Negra H.C. 4 4 Alcañiz C.P.   R.C. Jolaseta "A" 13 2 Laguna Negra H.C.   C.D. Urdaneta     R.C. Jolaseta "A"  
  C.D. Urdaneta 3 3 U.D. Loyola   Alcañiz C.P. 6 3 C.D. Urdaneta   C.P. Burgos     Alcañiz C.P.  
  C.P. Burgos 2 2 C.D. Aurrera   U.D. Loyola 4 1 C.P. Burgos   U.D. Loyola     C.D. Aurrera  
     
  Jornada 13ª   26-ene-2019       Jornada 14ª   2-feb-2019  
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E       L O C A L Re Re V I S I T A N T E  
  Laguna Negra H.C.     C.D. Aurrera           C.D. Urdaneta     Laguna Negra H.C.  
  R.S. Tenis     C.D. Urdaneta   © Jordi Torregrosa de la Vega   C.P. Burgos     R.S. Tenis  
  R.C. Jolaseta "A"     C.P. Burgos           U.D. Loyola     R.C. Jolaseta "A"  
  Alcañiz C.P.     U.D. Loyola       C.D. Aurrera     Alcañiz C.P.  
  L i g a   N o r t e   1ª F a s e    G r u p o   "B"  
  Jornada 1ª   6-oct-2018   Jornada 2ª   13-oct-2018   Jornada 3ª   20-oct-2018  
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E  
  Santutxu H.C. 2 7 C.D. Oberena   C.D. Oberena 8 2 R.C. Jolaseta "B"   C.D. Oberena 2 6 Iruña Hockey  
  Iruña Hockey 21 2 Laredo C.H.   Iruña Hockey 9 5 Santutxu H.C.   Santutxu H.C. 4 4 C.D. Mundaiz  
  C.P. Gurutzeta 5 3 C.D. Mundaiz   C.D. Mundaiz 16 3 Laredo C.H.   Laredo C.H. 1 8 S.D. Lagunak  
  R.C. Jolaseta "B" 3 3 S.D. Lagunak   S.D. Lagunak 1 7 C.P. Gurutzeta   R.C. Jolaseta "B" 5 4 C.P. Gurutzeta  
               
  Jornada 4ª   27-oct-2018   Jornada 5ª   3-nov-2018   Jornada 6ª   10-nov-2018  
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E  
  Iruña Hockey 9 0 R.C. Jolaseta "B"   C.D. Mundaiz 3 6 Iruña Hockey   R.C. Jolaseta "B" 4 5 C.D. Mundaiz  
  C.D. Oberena 6 0 C.D. Mundaiz   C.D. Oberena 9 3 S.D. Lagunak   S.D. Lagunak 0 11 Iruña Hockey  
  S.D. Lagunak 3 4 Santutxu H.C.   Santutxu H.C. 4 7 C.P. Gurutzeta   C.P. Gurutzeta 5 3 C.D. Oberena  
  C.P. Gurutzeta 20 0 Laredo C.H.   R.C. Jolaseta "B" 15 3 Laredo C.H.   Laredo C.H. 0 15 Santutxu H.C.  
               
  Jornada 7ª   17-nov-2018   Jornada 8ª   24-nov-2018   Jornada 9ª   1-dic-2018  
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E  
  C.D. Mundaiz 2 4 S.D. Lagunak   C.D. Oberena 2 2 Santutxu H.C.   R.C. Jolaseta "B" 2 4 C.D. Oberena  
  Iruña Hockey 5 1 C.P. Gurutzeta   Laredo C.H. 0 17 Iruña Hockey   Santutxu H.C. 5 7 Iruña Hockey  
  C.D. Oberena 23 1 Laredo C.H.   C.D. Mundaiz 3 4 C.P. Gurutzeta   Laredo C.H. 0 12 C.D. Mundaiz  
  Santutxu H.C. 10 1 R.C. Jolaseta "B"   S.D. Lagunak 4 3 R.C. Jolaseta "B"   C.P. Gurutzeta 7 2 S.D. Lagunak  
               
  Jornada 10ª   15-dic-2018   Jornada 11ª   12-ene-2019   Jornada 12ª   19-ene-2019  
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E  
  Iruña Hockey 2 2 C.D. Oberena   R.C. Jolaseta "B" 1 7 Iruña Hockey   Iruña Hockey     C.D. Mundaiz  
  C.D. Mundaiz 5 5 Santutxu H.C.   C.D. Mundaiz 1 5 C.D. Oberena   S.D. Lagunak     C.D. Oberena  
  S.D. Lagunak 14 1 Laredo C.H.   Santutxu H.C. 9 2 S.D. Lagunak   C.P. Gurutzeta     Santutxu H.C.  
  C.P. Gurutzeta 11 2 R.C. Jolaseta "B"   Laredo C.H. 0 22 C.P. Gurutzeta   Laredo C.H.     R.C. Jolaseta "B"  
     
  Jornada 13ª   26-ene-2019       Jornada 14ª   2-feb-2019  
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E       L O C A L Re Re V I S I T A N T E  
  C.D. Mundaiz     R.C. Jolaseta "B"           S.D. Lagunak     C.D. Mundaiz  
  Iruña Hockey     S.D. Lagunak   © Jordi Torregrosa de la Vega   C.P. Gurutzeta     Iruña Hockey  
  C.D. Oberena     C.P. Gurutzeta       Laredo C.H.     C.D. Oberena  
  Santutxu H.C.     Laredo C.H.       R.C. Jolaseta "B"     Santutxu H.C.