1ª JORNADA     25-sep-2016   2ª JORNADA     2-oct-2016   3ª JORNADA     9-oct-2016
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E
  C.H. Arenys de Mar 0 6 H.C. Palau Plegamans   C.H.P. Bigues i Riells 0 10 C.H. Vila-sana   C.H. Arenys de Mar 4 2 C.P. Folgueroles
  C.H.P. Bigues i Riells 5 3 C.P. Roda   DESCANSA     C.P. Roda   C.P. Roda 2 1 Vilassar H.C.
  C.P. Folgueroles 4 3 Vilassar H.C.   Vilassar H.C. 2 4 Igualada Femeni H.C.P.   C.P. Jonquerenc 6 0 C.H.P. Sant Feliu
  C.P. Jonquerenc 1 3 P.H.C. Sant Cugat   C.H.P. Sant Feliu 2 2 U.E.H. Barberá   C.H. Vila-sana     DESCANSA
  C.H. Vila-sana 8 1 C.H.P. Sant Feliu   C.H. Lloret 6 2 C.P. Jonquerenc   P.H.C. Sant Cugat 4 4 C.H. Lloret
  U.E.H. Barberá 3 4 C.H. Lloret   P.H.C. Sant Cugat 2 0 C.H. Arenys de Mar   U.E.H. Barberá 6 2 C.H.P. Bigues i Riells
  Igualada Femeni H.C.P.     DESCANSA   C.P. Folgueroles 1 2 H.C. Palau Plegamans   Igualada Femeni H.C.P. 5 2 H.C. Palau Plegamans
                       
  4ª JORNADA   23-oct-2016   5ª JORNADA   30-oct-2016   6ª JORNADA   6-nov-2016
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E
  C.H.P. Bigues i Riells 5 1 C.P. Jonquerenc   C.H. Arenys de Mar 0 7 Igualada Femeni H.C.P.   C.H.P. Bigues i Riells 4 7 C.H. Lloret
  DESCANSA     U.E.H. Barberá   C.P. Roda 12 3 C.P. Folgueroles   DESCANSA     P.H.C. Sant Cugat
  Vilassar H.C. 3 4 C.H. Vila-sana   C.P. Jonquerenc     DESCANSA   Vilassar H.C. 4 5 C.P. Jonquerenc
  C.P. Folgueroles 0 11 Igualada Femeni H.C.P.   C.H. Vila-sana 4 0 H.C. Palau Plegamans   C.H. Vila-sana 10 2 C.P. Folgueroles
  C.H.P. Sant Feliu 1 1 P.H.C. Sant Cugat   C.H. Lloret 10 0 C.H.P. Sant Feliu   C.H.P. Sant Feliu 3 3 C.H. Arenys de Mar
  C.H. Lloret 9 1 C.H. Arenys de Mar   P.H.C. Sant Cugat 7 0 C.H.P. Bigues i Riells   Igualada Femeni H.C.P. 3 0 C.P. Roda
  H.C. Palau Plegamans 6 3 C.P. Roda   U.E.H. Barberá 4 3 Vilassar H.C.   H.C. Palau Plegamans 4 2 U.E.H. Barberá
                       
  7ª JORNADA   13-nov-2016   8ª JORNADA   27-nov-2016   9ª JORNADA   4-dic-2016
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E
  C.H. Arenys de Mar 1 6 C.P. Roda   C.H.P. Bigues i Riells 4 4 C.H. Arenys de Mar   C.H.P. Bigues i Riells     DESCANSA
  C.H.P. Sant Feliu 2 5 C.H.P. Bigues i Riells   DESCANSA     C.H.P. Sant Feliu   C.H. Arenys de Mar 1 5 C.H. Vila-sana
  C.P. Jonquerenc 4 2 H.C. Palau Plegamans   Vilassar H.C. 3 3 C.H. Lloret   C.H.P. Sant Feliu 1 8 Vilassar H.C.
  C.H. Vila-sana 3 3 Igualada Femeni H.C.P.   C.P. Roda 0 4 C.H. Vila-sana   C.P. Jonquerenc 2 4 Igualada Femeni H.C.P.
  C.H. Lloret     DESCANSA   C.P. Folgueroles 1 6 C.P. Jonquerenc   C.H. Lloret 7 2 H.C. Palau Plegamans
  Vilassar H.C. 5 3 P.H.C. Sant Cugat   Igualada Femeni H.C.P. 4 0 U.E.H. Barberá   P.H.C. Sant Cugat 4 2 C.P. Folgueroles
  U.E.H. Barberá 4 0 C.P. Folgueroles   H.C. Palau Plegamans 4 2 P.H.C. Sant Cugat   U.E.H. Barberá 1 3 C.P. Roda
                       
  10ª JORNADA   11-dic-2016   11ª JORNADA   8-ene-2017   12ª JORNADA   15-ene-2017
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E
  DESCANSA     C.H. Arenys de Mar   C.H.P. Bigues i Riells 1 1 H.C. Palau Plegamans   C.H. Arenys de Mar 2 2 Vilassar H.C.
  Vilassar H.C. 4 1 C.H.P. Bigues i Riells   DESCANSA     Vilassar H.C.   C.P. Roda 2 4 C.H. Lloret
  C.P. Roda 4 0 C.P. Jonquerenc   C.H. Arenys de Mar 3 1 U.E.H. Barberá   C.P. Folgueroles 5 3 C.H.P. Bigues i Riells
  C.P. Folgueroles 2 8 C.H. Lloret   C.H.P. Sant Feliu 3 2 C.P. Folgueroles   C.H. Vila-sana PG PP P.H.C. Sant Cugat
  C.H. Vila-sana 7 2 U.E.H. Barberá   C.P. Jonquerenc 2 6 C.H. Vila-sana   U.E.H. Barberá 6 2 C.P. Jonquerenc
  Igualada Femeni H.C.P. 4 0 P.H.C. Sant Cugat   C.H. Lloret 2 4 Igualada Femeni H.C.P.   Igualada Femeni H.C.P. 10 0 C.H.P. Sant Feliu
  C.H.P. Sant Feliu 1 5 H.C. Palau Plegamans   P.H.C. Sant Cugat 4 2 C.P. Roda   H.C. Palau Plegamans     DESCANSA
                       
  13ª JORNADA   22-ene-2017   14ª JORNADA   12-feb-2017   15ª JORNADA   19-feb-2017
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E
  C.H.P. Bigues i Riells 1 6 Igualada Femeni H.C.P.   H.C. Palau Plegamans 3 4 C.H. Arenys de Mar   C.H. Vila-sana 12 2 C.H.P. Bigues i Riells
  DESCANSA     C.P. Folgueroles   C.P. Roda 6 1 C.H.P. Bigues i Riells   C.P. Roda     DESCANSA
  Vilassar H.C. 8 3 H.C. Palau Plegamans   Vilassar H.C. 6 0 C.P. Folgueroles   Igualada Femeni H.C.P. 4 1 Vilassar H.C.
  C.H.P. Sant Feliu 2 3 C.P. Roda   P.H.C. Sant Cugat 2 0 C.P. Jonquerenc   U.E.H. Barberá 1 2 C.H.P. Sant Feliu
  C.P. Jonquerenc 3 4 C.H. Arenys de Mar   C.H.P. Sant Feliu 2 3 C.H. Vila-sana   C.P. Jonquerenc 3 6 C.H. Lloret
  C.H. Lloret 3 2 C.H. Vila-sana   C.H. Lloret 6 5 U.E.H. Barberá   C.H. Arenys de Mar 4 3 P.H.C. Sant Cugat
  P.H.C. Sant Cugat 2 5 U.E.H. Barberá   DESCANSA     Igualada Femeni H.C.P.   H.C. Palau Plegamans 3 3 C.P. Folgueroles
                       
  16ª JORNADA   5-mar-2017   17ª JORNADA   12-mar-2017   18ª JORNADA   26-mar-2017
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E
  C.P. Folgueroles 0 2 C.H. Arenys de Mar   C.P. Jonquerenc 3 2 C.H.P. Bigues i Riells   Igualada Femeni H.C.P. PG PP C.H. Arenys de Mar
  Vilassar H.C. 3 3 C.P. Roda   U.E.H. Barberá     DESCANSA   C.P. Folgueroles 2 5 C.P. Roda
  C.H.P. Sant Feliu 1 1 C.P. Jonquerenc   C.H. Vila-sana 6 0 Vilassar H.C.   DESCANSA     C.P. Jonquerenc
  DESCANSA     C.H. Vila-sana   Igualada Femeni H.C.P. 11 2 C.P. Folgueroles   H.C. Palau Plegamans 1 8 C.H. Vila-sana
  C.H. Lloret 5 0 P.H.C. Sant Cugat   P.H.C. Sant Cugat 1 0 C.H.P. Sant Feliu   C.H.P. Sant Feliu 0 6 C.H. Lloret
  C.H.P. Bigues i Riells PG PP U.E.H. Barberá   C.H. Arenys de Mar 0 7 C.H. Lloret   C.H.P. Bigues i Riells 1 2 P.H.C. Sant Cugat
  H.C. Palau Plegamans 1 4 Igualada Femeni H.C.P.   C.P. Roda 6 5 H.C. Palau Plegamans   Vilassar H.C. 4 2 U.E.H. Barberá
                       
  19ª JORNADA   2-abr-2017   20ª JORNADA   9-abr-2017   21ª JORNADA   23-abr-2017
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E
  C.H. Lloret 11 1 C.H.P. Bigues i Riells   C.P. Roda 5 1 C.H. Arenys de Mar   C.H. Arenys de Mar 3 4 C.H.P. Bigues i Riells
  P.H.C. Sant Cugat     DESCANSA   C.H.P. Bigues i Riells 4 2 C.H.P. Sant Feliu   C.H.P. Sant Feliu     DESCANSA
  C.P. Jonquerenc 2 1 Vilassar H.C.   H.C. Palau Plegamans 5 1 C.P. Jonquerenc   C.H. Lloret 6 2 Vilassar H.C.
  C.P. Folgueroles 1 7 C.H. Vila-sana   Igualada Femeni H.C.P. 3 4 C.H. Vila-sana   C.H. Vila-sana 4 1 C.P. Roda
  C.H. Arenys de Mar 1 2 C.H.P. Sant Feliu   DESCANSA     C.H. Lloret   C.P. Jonquerenc 5 4 C.P. Folgueroles
  C.P. Roda 1 5 Igualada Femeni H.C.P.   P.H.C. Sant Cugat 1 1 Vilassar H.C.   U.E.H. Barberá 1 5 Igualada Femeni H.C.P.
  U.E.H. Barberá 6 4 H.C. Palau Plegamans   C.P. Folgueroles 0 3 U.E.H. Barberá   P.H.C. Sant Cugat 3 5 H.C. Palau Plegamans
                       
  22ª JORNADA   30-abr-2017   23ª JORNADA   7-may-2017   24ª JORNADA   14-may-2017
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E   L O C A L Re Re V I S I T A N T E
  DESCANSA     C.H.P. Bigues i Riells   C.H. Arenys de Mar     DESCANSA   H.C. Palau Plegamans 5 2 C.H.P. Bigues i Riells
  C.H. Vila-sana 8 0 C.H. Arenys de Mar   C.H.P. Bigues i Riells 3 5 Vilassar H.C.   Vilassar H.C.     DESCANSA
  Vilassar H.C. 11 1 C.H.P. Sant Feliu   C.P. Jonquerenc 3 2 C.P. Roda   U.E.H. Barberá 1 1 C.H. Arenys de Mar
  Igualada Femeni H.C.P. 7 1 C.P. Jonquerenc   C.H. Lloret 6 5 C.P. Folgueroles   C.P. Folgueroles 1 4 C.H.P. Sant Feliu
  H.C. Palau Plegamans 3 3 C.H. Lloret   U.E.H. Barberá 4 12 C.H. Vila-sana   C.H. Vila-sana PP PG C.P. Jonquerenc
  C.P. Folgueroles 2 4 P.H.C. Sant Cugat   P.H.C. Sant Cugat 1 4 Igualada Femeni H.C.P.   Igualada Femeni H.C.P. 6 1 C.H. Lloret
  C.P. Roda 3 5 U.E.H. Barberá   H.C. Palau Plegamans 3 1 C.H.P. Sant Feliu   C.P. Roda 4 3 P.H.C. Sant Cugat
                       
  25ª JORNADA   28-may-2017       26ª JORNADA   4-jun-2017
  L O C A L Re Re V I S I T A N T E     L O C A L Re Re V I S I T A N T E
  Vilassar H.C. 3 0 C.H. Arenys de Mar           Igualada Femeni H.C.P. 4 1 C.H.P. Bigues i Riells
  C.H. Lloret 2 2 C.P. Roda           C.P. Folgueroles     DESCANSA
  C.H.P. Bigues i Riells 3 4 C.P. Folgueroles       H.C. Palau Plegamans 5 1 Vilassar H.C.
  P.H.C. Sant Cugat 0 9 C.H. Vila-sana   © Jordi Torregrosa de la Vega   C.P. Roda 2 1 C.H.P. Sant Feliu
  C.P. Jonquerenc 2 2 U.E.H. Barberá           C.H. Arenys de Mar 2 0 C.P. Jonquerenc
  C.H.P. Sant Feliu 1 8 Igualada Femeni H.C.P.           C.H. Vila-sana 8 3 C.H. Lloret
  DESCANSA     H.C. Palau Plegamans           U.E.H. Barberá 3 4 P.H.C. Sant Cugat